Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 

1. Informații generale

Pensiune Casa Bună, Sat Reciu, comuna Gârbova, județul Alba, Romania, CIF
RO39144290, prin intermediul site-ului prelucrează datele dumneavoastră în concordantă cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și ale
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012.
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre
preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR,  societatea noastră are
obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care le furnizați despre voi.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate,
pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter
personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom
afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care
va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

2. Definiții

–  date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau
identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți
factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
–  prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod,
alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
–  stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
–  sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu
caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură
este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale
ori geografice;
–  operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
–  persoane împuternicite de operator- adică persoana fizică sau juridică, autoritate publică,
agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
–  terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată,
operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului
sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
–  destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date,
indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei
competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
–  date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi
asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
–  date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business,
numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele
tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
–  date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor
cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite
exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
–  DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a
se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).
–  GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la
nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date
personale ale cetățeniilor UE.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea acestora

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date, a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul
comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, prin intermediul site-ului nostru, putem
colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal.
Administram în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe
care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.
Folosim datele cu caracter personal colectate, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat,
configurația browserului și locația dumneavoastră, în următoarele scopuri (vezi Politica de
cookie):
– Pentru personalizarea paginilor
– Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
– Pentru a ne ajuta să cream și să publicam conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.
– Pentru îmbunătățirea securității accesului la serviciile oferite

4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți utilizator al site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter
personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care
le furnizați în cadrul secțiunii de Contact, Rezervare și Galerie.

1. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți utilizator al  sitului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
a) – pentru secțiunea Contact: nume, e-mail, telefon.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul
dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Nu sunteți obligați să ne furnizați datele, însă prin
refuzul dvs. nu vom putea să vă răspundem.
b) – pentru secțiunea Rezervare: nume, prenume, data nașterii, adresa, seria și nr. C.I., data
sosirii, data plecării, scopul călătoriei, semnatura, date bancare, e-mail și telefon.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază executarea unui
contract de prestare servicii.
c) – pentru secțiunea Galerie: imaginea foto.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul
dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

5. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Datele cu caracter personal vor putea fi ținute de către Societate și după îndeplinirea
scopurilor pentru care acestea au fost colectate inițial, în măsura în care datele cu caracter
personal vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
științifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu respectarea prevederilor GDPR (art. 89), sub
rezerva punerii în aplicare de către Societate a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate
în vederea respectării și garantării drepturilor și libertăților persoanelor vizate.
După îndeplinirea scopurilor pentru care datele cu caracter personal au fost colectate (și în
lipsa aplicabilității situațiilor menționate la paragraful anterior), datele cu caracter personal vor fi
distruse, șterse sau anonimizate din bazele de date/sistemele de evidență ale Societății (atât
electronice, cât și în format letric/hârtie), cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a
Politicii de stocare (retenție) a datelor personale a Societății.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara
Uniunii Europene.

7. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Societatea noastră îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal. Utilizăm
metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților, pentru a proteja
datele cu caracter personal conform prevederilor legale aflate în vigoare.
În ciuda măsurilor luate pentru protejarea datelor dvs., vă atragem atenția că transmiterea
informațiilor prin internet sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură,
existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terți părți neautorizate. Nu putem fi
responsabili pentru astfel de responsabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

8. Drepturile persoanelor fizice

–  Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la
categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer;
–  Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizata are dreptul de a solicita portarea datelor
între Operatori;
–  Dreptul de a fi uitat (art.17): Cand procesarea nu mai este justificată sau când persoana
vizată și-a retras consimțământul;
–  Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a
se opune anumitor tipuri de prelucrări;
–  Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale
pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată;
–  Dreptul de a rectifica Datele ( art.16): Persoana vizata poate solicita rectificarea datelor
în cazul în care acestea sunt procesate greșit;
–  Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18) Persoana vizată poate cere
restricționarea datelor folosite sau a transferului de date;
–  Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) Persoana vizată are dreptul de a nu face
obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automata;
–  Dreptul de a depune plângere în fața Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru
nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, www.dataprotection.ro , anspdcp@dataprotection.ro ,
telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212, fax: +40.318.059.602) și dreptul de a vă adresa
instanțelor de judecată competente.

9. Link-uri către alte website-uri

Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care nu le controlăm. După ce
faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă
vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind
confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor site-uri. Nu ne
asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele
de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

10. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de
protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor
cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs.
potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la
modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.
Date contact responsabil cu protecția datelor:
–  Telefon: 0771 054 497
–  Email: dpo@infomedpro.ro
Atenție! Va rugam să vă exercitați cu înțelepciune drepturile și să rețineți ca abuzul de
drepturi vă poate atrage răspunderea.
Datele de contact ale Autorității Naționale de Protecție a Datelor cu Caracter Personal
sunt următoarele:
Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336
Pagina de internet: https://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

11. Contact

Informațiile prezentate au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii
despre natura, utilizarea si administrarea datelor cu caracter personal utilizate de site-ul nostru.
În cazul in care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc în prezenta
secțiune, ne puteți contacta la dpo@infomedpro.ro
Politica actualizata în data de 01.03.2024

 

Close